مشاوره و ثبت نام
بهترین آموزشگاه عکاسی

Tagged: بهترین آموزشگاه عکاسی

کادربندی در عکاسی

کادر، عامل محدود کننده عناصر تشکیل دهنده تصویر است. کادر اولین عاملی است که بیننده با آن تماس پیدا می کند اما شکل کادر نیز در بیان تصویر مؤثر است. امروزه در عکاسی از...