مشاوره و ثبت نام
نکات و اصول عکاسـی

Tagged: نکات و اصول عکاسـی

۰

شیمی عکاسی

تاریخچه و سیر تحولی عکاسی در سال ۱۷۲۷، “T.H.Schulze” با بعضی از ترکیبات نقره آزمایشهایی انجام داد. در حقیقت او می‌کوشید که تصویر صفحه مشبک را بر روی سطحی که پوشیده از مخلوط گچ...